Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych użytkowników (tj. osób korzystających ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiających zdefiniowanych poniżej), korzystających ze strony internetowej sklepu dostępnego pod adresem elektronicznym demo.etshops.pl, zwanego dalej „Sklepem” lub „Serwis”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony Sklepu, w tym składania Zamówień.

Administratorem danych osobowych użytkowników jest etShops z siedzibą w Lubań, adres: ul. Dąbrowskiego 1, Lubań 59-800 Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [DO UZUPEŁNIENIA], posiadająca nr NIP: , , właściciel sklepu dokonujący za jego pośrednictwem oraz na zasadach określonych w Regulaminie, sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „sprzedawcą”.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). W szczególności, sprzedawca – uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.

Zakres zbierania danych

Sprzedawca zbiera dane użytkowników, w szczególności składających zamówienia („zamawiający”), w sposób określony w regulaminie.

W celu założenia konta w sklepie użytkownik powinien podać dane niezbędne do skorzystania z usługi konta, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ustanowić hasło do konta. Podany przez użytkownika adres e-mail jest jednocześnie loginem do sklepu.

W celu złożenia zamówienia zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z zamawiającym, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy, jak również numer telefonu.

Cel zbierania danych

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy użytkownik korzysta z takich usług,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
 • w przypadku dokonania zakupu Towarów, dane osobowe są również gromadzone w dokumentacji rachunkowej i tym samym będą przetwarzane w celu prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy,
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy,
 • w przypadku, w którym użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy, dane osobowe użytkownika przetwarzane są również w celu przesyłania mu takich treści,
 • rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez użytkownika jest brak możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

W zakresie przesyłania treści marketingowych na życzenie użytkownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych treści.

Dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest:

 • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy użytkownik korzysta z takich usług,
 • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
 • w przypadku dokonania zakupu towarów – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na sprzedawcy, polegającego na prowadzeniu rachunkowości. Obowiązek ten wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez sprzedawcę, polegających na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na zapytania,
 • w przypadku, w którym użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących sprzedawcy – niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez sprzedawcę, tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących sprzedawcy,
 • wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Okresy przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, będą przechowywane jeszcze do upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celu prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy - są przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy – są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania treści marketingowych – od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych dane są przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką przez okres wskazany przepisami prawa dot. przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osobowy przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych – są przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych dotyczących sprzedawcy. Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki tych treści, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać z poziomu konta użytkownika, jak również poprzez kliknięcie w stosowny link, zawarty w przesyłanych komunikatach marketingowych.

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, w którym dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów sprzedawcy (w tym w sytuacji, gdy użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących sprzedawcy) – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Wszelkich zmian i innych żądań w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonać poprzez przesłanie stosownego wniosku na dane kontaktowe wskazane w punkcie „Kontakt z nami” niniejszej Polityki prywatności.

Mechanizm cookies

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu w celu:

 • identyfikacji użytkownika jako zalogowanego w sklepie i informowania go o tym, że jest zalogowany,
 • zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy służących do zamówienia lub danych logowania do sklepu,
 • dostosowywania zawartości strony sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb usługobiorcy (np. dotyczących kolorów i rozmiaru czcionki, układu strony),
 • przekazywania spersonalizowanych treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu.

Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym administrator będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu.

Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez nas i naszych zaufanych partnerów

Twoje dane osobowe na naszej aplikacji internetowej mogą być przetwarzane przez naszych partnerów technologicznych i reklamowych, w tym m.in.:

 • etGroups (zgodny z RODO) - platforma e-commerce udostępniająca oprogramowanie sprzedażowe na zasadach SaaS, świadcząca profesjonalne usługi skrojone na potrzeby klienta.
 • Cloudflare (zgodny z RODO) – usługa proxy pośrednicząca między hostingiem a użytkownikiem. Przyspiesza i zabezpiecza Twoją komunikację z portalem. Cloudflare, jako pośrednik, ma dostęp do części przesyłanych danych. Na bieżąco zapobiega atakom na portal i przeciwdziała wyciekom informacji. Korzysta z serwerów w Europie, część danych może jednak być przekazywana do serwerów w innych częściach świata, głównie w USA.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy sprzedawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz sprzedawcy (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego, jak również archiwizacji i niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Dostęp do danych osobowych zamawiających mają także podmioty dokonujące dostawy zamówionych towarów – w zakresie niezbędnym do wykonania tej dostawy, a także podmioty, przy pomocy których zamawiający dokonuje płatności za towary – w zakresie, w jakim zamawiający poda im te dane.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje żadnych informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania zamawiających, skutkiem których sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Kontakt z nami

Nie powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, zatem wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na poniższe dane kontaktowe:

e-mail – wysyłając wiadomość na adres: [email protected]
telefonicznie – dzwoniąc na nr: 12345678910
listownie – wysyłając korespondencję na adres: etShops, ul. Dąbrowskiego 1, Lubań 59-800 Polska.