Regulamin


§ 1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi.
 2. Sprzedający – etShops z siedzibą w Lubań (00-001) przy ul. Dąbrowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w [DO UZUPEŁNIENIA], XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [DO UZUPEŁNIENIA], NIP: , REGON: kapitał zakładowy [DO UZUPEŁNIENIA] PLN (opłacony w całości), adres mailowy: [email protected], Telefon: 12345678910.
 3. Użytkownik - podmiot nie będący Sprzedawcą, który korzysta z aplikacji internetowej.
 4. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
 5. Towar – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Aplikacji Internetowej.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego na Aplikacji Internetowej, oferujący sprzedaż Towarów.
 7. Aplikacja, program – oprogramowanie, znajdujące się na serwerach wykorzystywanych przez etShops.
 8. Panel administracyjny – aplikacja internetowa dostępna dla Kupującemu Serwisu, poprzez przeglądarkę internetową, po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, umożliwiająca zarządzanie Aplikacją.
 9. Awaria – brak ciągłości świadczenia Usługi z winy Sprzedającego uniemożliwiający korzystanie z oprogramowania przez Kupujący, tj. brak możliwości złożenia zamówienia w sklepie.
 10. Dane uwierzytelniające – indywidualne dane (login i hasło) pozwalające Kupującyowi na dostęp do panelu w celu zarządzania kontem.
 11. Rozporządzenie GDPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującyowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. etShops zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik korzysta z aplikacji internetowej na podstawie własnego wyboru, wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. etShops zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia działania lub usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo.
 5. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach aplikacji.
 6. Podmiotem świadczącym usługi wskazane w Regulaminie jest etShops.
 7. Warunkiem korzystania z aplikacji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Kupujący zgody na warunki określone w Regulaminie.
 8. Warunki i postanowienia stanowią formę umowy między użytkownikiem a sprzedającym.
 9. Wszelkie pytania dotyczące warunków i zasad należy kierować do działu obsługi klienta etShops za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Złożenie zamówienia na Towar następuje po wypełnieniu przez Kupującego formularzy zamówienia dostępnego w Serwisie Sprzedającego, akceptacji regulaminu Usługi oraz dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
 2. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
 3. Sprzedający może zażądać od kupującego podania dodatkowych danych oraz przesłania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji danych podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi wybranym Kupującym bez podania przyczyny. W przypadku odmowy zawarcia umowy Kupujący nie zostanie obciążony żadnymi opłatami.
 5. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja internetowa działała i wyświetlała się poprawnie, niemniej jednak nie gwarantuje jego ciągłego działania.
 6. Użytkowanie aplikacji przez klienta jest możliwe na najnowszych przeglądarkach takich jak: Edge, Chrome, Firefox, Opera posiadających włączoną obsługę JavaScript i Cookies.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. etShops przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b lub f/ RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celach statystycznych. Użytkownik w okresie korzystania jako jeden z elementów umowy o korzystanie z Konta może otrzymywać również komunikaty systemowe (informacje o awariach, zmianie funkcjonowania dotychczasowych lub dodania nowych usług, a także opiekę serwisową) drogą e-mail lub za pośrednictwem telefonu, o ile podał takie dane, w okresie trwania posiadania aktywnego Konta. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem umownym niezbędnym do jej wykonania.
 2. Akceptując regulamin użytkownik zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu (użytkowników końcowych) etShops w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów etShops i Użytkownika związanych z dostępem do Konta.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z etShops pisząc na adres {{E-MAIL}}.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne a także ograniczenia techniczne w sprzęcie, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu korzystanie z Usług.
 2. Sprzedający nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Kupującego poufnych danych.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego spowodowane niezależnymi od Sprzedającego i niezawinionymi przez niego zagrożeniami występującymi w sieci.
 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była szyfrowana.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Sprzedający oświadcza, iż zawartość Aplikacji nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osób trzecich.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów regulujących prowadzenie sklepu internetowego, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przepisów Rozporządzenia GDPR.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego bądź jego przedsiębiorstwa.
 4. Kupujący oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się w Aplikacji.

§ 7. OPŁATY

 1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz opłat transakcyjnych chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Zgodnie z Prawem przewozowym firma kurierska odbierając od Sprzedawcy przesyłkę poświadcza, że przesyłka jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli w trakcie wydawania przesyłki Kupującemu okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie Kupującego.
 3. Zaleca się, aby Kupujący bezpośrednio po odbiorze rozpakował towar i dokonał oględzin (ma prawo zrobić to w obecności kuriera) i w przypadku uszkodzenia zawartości sporządził protokół szkody. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w sposób szczegółowy w obecności kuriera.
 4. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, zaleca się, aby Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym niezwłocznie wezwał kuriera celem sporządzenia protokołu szkody i poinformował o tym fakcie Sprzedawcę.
 5. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustalaniu stanu przesyłki. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenia z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez Kupujący przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Kupujący otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.
 6. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.
 7. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w Aplikacji w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Sprzedający udostępnia adres poczty elektronicznej [email protected] służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 3. Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
 4. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w ustępie 3 oznacza rezygnację z rozczeń przez Kupującego.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu poprawnie uzupełnionego zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedającego.
 6. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej wniesienia.
 7. Rozstrzygnięcie reklamacyjne Sprzedający przekaże Kupującemu na adres e-mail przypisany do Konta Kupującego.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji uznana kwota podlega zwrotowi.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Aplikacji Sprzedawcy.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku lub na tle wykonywania Usług strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.
 3. Zamawiając Towar, Kupujący oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Prawa Handlowego.